BLOG DUKE AMIENE REV

Ahad, Januari 25, 2009

Pendidikan: Definisi dan Konsep Kurikulum

Definisi dan Konsep Kurikulum

Definisi Kurikulum 1:
Satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajat (Ornstein dan Hunkin,1998)

Definisi Kurikulum 2:
Kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. (Mohd Daud, 1995)


Konsep Kurikulum
 • Dokumentasi khas dan panduan.
 • Tumpuan kepada kaedah penyampaian.
 • Program pengajian yang merujuk kpd mata pelajaran
 • Membentuk pengalaman pembelajaran terancang.
 • Konsep yang tersirat.

Matlamat dan objektif Kurikulum
 • Garis panduan dan penentu sempadan ilmu.
 • Penyampaian maklumat ikut peringkat.
 • Relevan dan sesuai dengan kehendak semasa.
 • Membina modal insan abad ke 21.
 • Melahirkan insan seimbang (J.E.R.I.S)
 • Kurikulum yang sama – ideologi masyarakat yang sekata dan bersatu.
 • Melahirkan insan yang sayang dan cintakan tanah air.

Hala tuju kurikulum

Dibina berdasarkan:

1. Dasar Pendidikan Negara:
 • Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Pendidikan) 1997.
 • Akta pendidikan 1996
2. Laporan Kabinet 1979:
 • Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979)
 • KBSR digubal.
3. Falsafah pendidikan


Proses Pembentukan Kurikulum

Mengkaji, menganalisis dan memilih:
 • Teori-teori berkaitan
 • Falsafah pembentukan kurikulum
 • Kriteria pembentukan kurikulum

Teori Berkaitan Kurikulum

Teori Berkaitan Kurikulum 1: Tradisional
 • Diasas oleh Dewey, Bobbit, Tyler, Taba dan lain-lain.
 • Pentingkan proses pemindahan pengetahuan
Teori Berkaitan Kurikulum 2:Teori konseptual
 • Diasas oleh Bloom, Brunner, Stake dan lain-lain.
 • Ilmu pengetahuan distruktur mengikut konsep utama.
 • Fokus kepada analisis situasi semasa.
Teori Berkaitan Kurikulum 3: Teori rekonseptual
 • Diasas oleh ahli akademik berfahaman Marxism.
 • Kurikulum adalah bidang ilmu yang dapat membekalkan pedoman dan garis panduan.

Falsafah Pembentukan Kurikulum
 • Idealisme - Ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir.
 • Realisme - Kebenaran adalah apa yang dapat dilihat
 • Paramatisme - Idea yang dapat dipraktikkan adalah benar.
 • Perianelisme - Pendidikan adalah berada dalam keadaan tetap.
 • Essentialisme -Kurikulum dan guru adalah faktor penting dalam pembelajaran
 • Progressivesme - Pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan dan kemajuan
 • Rekonstrutionalisme - Penerapan t/jawab sosial dan lahir masyarakat berilmu
 • Eksistentialisme - Pendidikan melalui persekitaran. Guru bantu murid meneroka.

Kriteria Pembentukan Kurikulum

3 kategori Reka bentuk:
 • Berpusatkan subjek
 • Matapelajaran
 • Disiplin
 • Bersepadu
 • Korelasi
Berpusatkan pelajar:
 • Keperluan pelajar
 • Pengalaman
 • Humanistik - Menurut Teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelajar, bukan dari sudut pandang pengajar.
Berpusatkan masalah.
 • Situasi kehidupan
 • Susun semula masyarakat

Kurikulum PJK

1. Berasaskan keupayaan 3 domain:
 • Psikomotor
 • Kognitif
 • Afektif
2. Penyelitan unsur subjek lain seperti sains, matematik, geografi dan lain-lain.

3. Berpusatkan pelajar.

4. Menggabungkan nilai

5. Aplikasi teori pragmatisme.

Nama pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma yang bermaksud tindakan. Hal ini sesuai dengan pola pemikiran pragmatisme sendiri, yang menitikberatkan pada tindakan manusia. Pada dasarnya pragmatisme lebih menekankan kepada kaedah dan pendirian daripada suatu falsafah yang sistematik, iaitu suatu kaedah penyelidikan eksperimental yang diterapkan dalam pelbagai bidang kehidupan. Salah satu pelopor pragmatisme adalah Charles S. Peirce.