BLOG DUKE AMIENE REV

Sabtu, Mei 07, 2005

Jaringan Sistem Pengangkutan - Kerja Kursus Geografi

Antara kehendak tugasan bagi KERJA KURSUS GEOGRAFI 2008 adalah seperti berikut:

TUGASAN 1 : JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang jaringan sistem pengangkutan di kawasan kajian dan membandingkannya dengan negara lain.

Kajian tersebut mesti merangkumi perkara-perkara berikut:

 • Jenis-jenis sistem pengangkutan.
 • Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan.
 • Kepentingan jaringan sistem pengangkutan.
 • Kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar.
 • Langkah-langkah penyelesaian.
 • Jadual data kajian.
 • Grafik.

Nota : Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian.


-O-

Berikut adalah contoh format Kerja Kursus Sejarah bagi tajuk Jaringan Sistem Pengangkutan yang diusahakan oleh Cikgu Zuraimi bin Mokhtar.

Bagi pertanyaan Adik Lulu yang dipetik dari Forum Dragonizer, iaitu "bagaimana membuat hasil kajian?", sila rujuk pada 6.0 DAPATAN KAJIAN. Dapatan kajian dan hasil kajian adalah sama maksudnya. Semoga entri ini dapat membantu.


-O-

1.0 PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pengumpulan maklumat sehingga terhasilnya laporan kajian ini. Ucapan terima kasih ini ditujukan khususnya kepada ibu bapa saya yang telah banyak memberi dorongan dan sokongan sepanjang kajian ini dijalankan.

Setinggi-tinggi penghargaan kepada En. Zuraimi Bin Mokhtar, guru geografi sekolah ini yang telah memberikan panduan, nasihat serta bimbingan sepanjang masa kajian ini telah dijalankan. Tidak lupa juga kepada Tuan Pengetua sekolah yang telah memberi kebenaran untuk menjalankankan kajian ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada responden-responden yang sudi ditemubual dan memberi maklumat serta kerjasama sepenuhnya semasa kajian ini dijalankan.

Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan sekelas saya yang telah memberi sokongan dan kerjasama yang sangat membanggakan dalam menyiapkan laporan kajian ini. Semoga kajian ini dapat memberi manfaat kepada semua.

Terima kasih sekalung budi.


-O-


2.0 PENDAHULUAN

Nama saya -taipkan nama anda- . Saya adalah pelajar tingkatan -taipkan kelas anda- di SMJK Sam Tet Ipoh. Saya menjalankan Kerja Kursus Geografi bertajuk Perbandingan Sistem Jaringan Pengangkutan Di Kawasan -taipkan nama kawasan kajian anda- Dengan Sistem Jaringan Pengangkutan Di Negara -taipkan nama negara yang dibandingkan- untuk memenuhi keperluan dalam Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) bagi matapelajaran geografi.

Saya memilih kawasan –taipkan nama kawasan kajian anda- sebagai kawasan kajian saya adalah kerana saya sudah biasa dengan kawasan ini dan ia dapat memudahkan saya untuk mendapatkan maklumat berkaitan penduduk di sini. Keluarga saya telah tinggal di kawasan ini selama –taipkan nombor- tahun. Kesemua adik beradik saya telah dilahirkan dan dibesarkan di sini. Saya memilih negara –taipkan nama negara yang dibandingkan- sebagai perbandingan pula kerana saya mempunyai banyak maklumat tentang negara ini yang saya perolehi daripada pembacaan buku serta pencarian maklumat di internet.

Saya telah mengambil masa selama 8 minggu untuk menyiapkan kajian ini. Menerusi kajian ini, saya telah mendapat banyak maklumat yang berguna tentang kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tempat tinggal saya serta di negara lain yang menjadi perbandingan. Ini merupakan suatu pengalaman yang menarik dan menyeronokkan terutama semasa mengumpul dan mendapatkan data serta maklumat untuk kajian ini.


-O-

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

3.1 Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk:

3.1.1 mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 jenis pengangkutan yang terdapat di kawasan -taipkan nama kawasan kajian anda- dan di negara -taipkan nama negara yang dibandingkan-

3.1.2 menerangkan sekurang-kurangnya 2 faktor yang mempengaruhi sistem jaringan pengangkutan di kawasan -taipkan nama kawasan kajian anda- dan di negara -taipkan nama negara yang dibandingkan-.

3.1.3 menerangkan sekurang-kurangnya 2 kepentingan sistem jaringan pengangkutan di kawasan -taipkan nama kawasan kajian anda- dan di negara -taipkan nama negara yang dibandingkan-.

3.1.4 menerangkan sekurang-kurangnya 2 kesan perkembangan sistem jaringan pengangkutan terhadap kawasan -taipkan nama kawasan kajian anda- dan di negara -taipkan nama negara yang dibandingkan-.

3.1.5 menerangkan sekurang-kurangnya 2 langkah untuk mengatasi masalah yang timbul akibat perkembangan sistem jaringan pengangkutan terhadap kawasan -taipkan nama kawasan kajian anda- dan di negara -taipkan nama negara yang dibandingkan-.-O-

6.0 DAPATAN KAJIAN6.1 PERBANDINGAN JENIS-JENIS PENGANGKUTAN DI KAWASAN ................................ DENGAN KAWASAN DI NEGARA ................................

 • Lukis/Sisipkan peta jaringan pengangkutan di kawasan kajian. (Contohnya peta sistem jaringan jalan raya / lebuh raya / jalan keretapi) dan terangkan tentang sistem jaringan pengangkutan ini.
 • Dapatkan data melalui kaedah pemerhatian atau soal selidik.

v Kaedah pemerhatian : kira berapa jenis pengangkutan yang melalui sebatang jalan di kawasan kajian selama 30 minit dan tulis dalam bentuk jadual dan lukis graf.

atau

v Kaedah soal selidik : Buat borang soal selidik dan berikan kepada 20 orang responden yang tinggal di kawasan kajian untuk mengenalpasti jenis pengangkutan yang mereka ada. Bina jadual dan lukis graf.

Buat perbandingan dengan negara lain yang dipilih. Tuliskan penerapan nilai nilai dan unsur patriotisme terhadap kawasan kajian.-O-

6.2 FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM JARINGAN PENGANGKUTAN DI KAWASAN -TAIPKAN NAMA KAWASAN KAJIAN ANDA- DAN DI NEGARA -TAIPKAN NAMA NEGARA YANG DIBANDINGKAN

Pilih dan huraikan 2 daripada faktor-faktor berikut :

 • bentuk muka bumi
 • kegiatan ekonomi
 • kemajuan teknologi
 • keselesaan pengguna
 • governan
 • Dasar Pembangunan Negara (DPN)

Buat perbandingan dengan negara lain yang dipilih. Tuliskan penerapan nilai nilai dan unsur patriotisme terhadap kawasan kajian.-O-

6.3 KEPENTINGAN SISTEM JARINGAN PENGANGKUTAN DI KAWASAN -TAIPKAN NAMA KAWASAN KAJIAN ANDA- DAN DI NEGARA -TAIPKAN NAMA NEGARA YANG DIBANDINGKAN-.

Pilih dan huraikan 2 daripada kepentingan berikut :

· Ketersampaian

· Perkembangan ekonomi

· mobiliti penduduk

· peningkatan taraf hidup

· keselesaan pengguna

· mengangkut barangan dan bahan mentah

· memajukan pelancongan

Buat perbandingan dengan negara lain yang dipilih. Tuliskan penerapan nilai nilai dan unsur patriotisme terhadap kawasan kajian.


-O-

6.4 KESAN - KESAN PERKEMBANGAN SISTEM JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP KAWASAN -TAIPKAN NAMA KAWASAN KAJIAN ANDA- DAN DI NEGARA -TAIPKAN NAMA NEGARA YANG DIBANDINGKAN-.

Pilih dan huraikan 2 daripada kesan-kesan berikut :

 • Kesan positif:

- mengurangkan kesesakan lalu lintas

- membantu mengawal alam sekitar

- membantu memelihara alam sekitar

- mewujudkan lanskap yang menarik

- lain-lain

 • Kesan negatif:

- kemalangan

- pencemaran

- kesesakan lalu lintas

- kepupusan flora dan fauna

- tanah runtuh

- lain-lain

Buat perbandingan dengan negara lain yang dipilih. Tuliskan penerapan nilai nilai dan unsur patriotisme terhadap kawasan kajian.-O-


6.5 LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH YANG TIMBUL AKIBAT PERKEMBANGAN SISTEM JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP KAWASAN -TAIPKAN NAMA KAWASAN KAJIAN ANDA- DAN DI NEGARA -TAIPKAN NAMA NEGARA YANG DIBANDINGKAN-.

Pilih dan huraikan 2 daripada langkah-langkah berikut :

 • Penggunaan alat catalytic converter
 • Penggunaan petrol tanpa plumbum
 • Penggunaan NGV (Neutral Gas Vehicle)
 • Penghijauan bandar
 • Kempen
 • Kenderaan solar / elektrik
 • lain-lain

* Anda boleh menggunakan borang soal selidik untuk mendapat data tentang pendapat penduduk di kawasan kajian anda tentang langkah-langkah tersebut. Data tersebut ditulis dalam bentuk jadual dan graf.

Buat perbandingan dengan negara lain yang dipilih. Tuliskan penerapan nilai nilai dan unsur patriotisme terhadap kawasan kajian.