BLOG DUKE AMIENE REV

Ahad, November 12, 2006

Contoh Penghargaan Untuk Kerja Kursus Sejarah dan Kajian Geografi Tempatan

Adakah adik-adik bermasalah dalam merakamkan penghargaan terhadap orang-orang tertentu yang telah banyak membantu adik-adik dalam menyiapkan kerja Kursus Sejarah atau kajian Geografi Tempatan adik-adik. Contoh penghargaan ini boleh dipakai dalam mana-mana jenis kerja kursus atau tugasan lain seperti Kemahiran Hidup dan sebagainya.

Penghargaan selalunya mengandungi 3 bahagian utama iaitu:
  1. Pembukaan
  2. Kredit: Nama-nama penyumbang atau penyokong
  3. Penutup

Saya berpendapat adik-adik tentu tidak ada masalah dalam menyusun ayat untuk perenggan pembukaan dan penutup dalam penulisan penghargaan adik-adik. Namun untuk ruangan kredit, perlu disebutkan nama-nama orang yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam kajian adik-adik.

  • Secara langsung bermaksud orang yang terlibat dalam kajian kerja kursus ini iaitu cikgu, rakan-rakan sekelas, orang sumber, rujukan dan seumpamanya.
  • Secara tidak langsung ialah orang-orang yang membantu perkara-perkara yang mungkin menjadi faktor kejayaan atau mempermudahkan adik-adik dalam kerja kursus ini seperti memberi sokongan moral, kewangan, makanan, tempat tinggal dan sebagainya.

Sebelum adik-adik melihat contoh, berikut adalah asas-asas penulisan penghargaan yang mudah berdasarkan Teknik Acuan Ayat Amiene Rev. Untuk maklumat lanjut mengenai teknik acuan ini sila klik pada bahagian Karangan & Esei.

Adik-adik boleh mengisi ruangan kosong di dalam acuan ayat ini dengan nama orang-orang tertentu mengikut kesesuaian.


ACUAN AYAT KREDIT 1:
Kepada ________________ khususnya, yang telah banyak membantu dan memberikan kerjasama kepada saya dalam mencari bahan-bahan penting bagi digunakan dengan tujuan menyempurnakan kajian kursus ini.


ACUAN AYAT KREDIT 2:
Seinfiniti perhargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada ______ selaku _____ saya yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara saya sepanjang proses menyiapkan ___ ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya akan dapat menghasilkan satu ____ yang baik.


ACUAN AYAT KREDIT 3:
Jutaan penghargaan juga diucapkan kepada semua ______ yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembikinan _______ ini.


Di bawah ini terdapat beberapa contoh yang boleh dijadikan panduan untuk adik-adik.

Contoh pembuka 1:

Pertama sekali, saya ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Kerja Kursus Sejarah ini telah berjaya disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah dianugerahkan oleh-Nya.

- Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad s.a.w dan kepada ahli keluarganya, seterusnya kepada para sahabat baginda dan para tabi'n, para alim ulama sehinggalah kepada sekelian hamba-hamba Allah yang mengikuti jejak langkah mereka.


Contoh kredit 1:

- Terima kasih yang amat terhingga kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik dan mengasuh saya dari kecil hinggalah ke hari ini dalam keta'atan kepada Allah s.w.t.


Contoh kredit 2:

Seterusnya kepada semua para asatizah dan guru-guru yang pernah dan yang masih mengajar saya.

Kepada Cikgu Amien yang telah banyak memberikan sokongan, galakan dan perangsang yang sepenuhnya kepada saya untuk meneruskan usaha menyudahkan kerja kursus ini.

Kepada sekalian guru-guru di bawah ini yang telah memberikan keizinan mereka untuk disiarkan hasil tulisan mereka di dalam laporan kerja kursus ini:

* Cikgu Syamsul Hairi bin Saidi
* Cikgu Mubin bin Mudin
* Cikgu Mohd Tarmizi bin Omar
* Cikgu Mohd Ridzuan bin Musa
* Cikgu Mohd Amien bin Mohd Yasin

dan juga kepada asatizah-asatizah yg lain yang turut sama memberikan keizinan mereka.

Kepada pihak Pentadbiran Sekolah Sukan Bandar Penawar khususnya, yang telah banyak membantu dan memberikan kerjasama kepada saya dalam mendapatkan surat kelulusan untuk melakukan kajian di tempat kajian.


Contoh kredit 3:

Seterusnya kepada sekelian muslimin dan muslimat yang telah membantu menjayakan kerja kursus ini.


Contoh Kredit 4:

Seinfiniti perhargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Amien selaku penyelia kerja kursus saya yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara saya sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya akan dapat menghasilkan satu kerja kursus yang baik. Jutaan penghargaan juga diucapkan kepada semua penduduk Kampung Selamat yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembikinan kerja kursus ini.Contoh penutup 1:

Semoga Allah s.w.t. memberikan ganjaran pahala yang besar kepada semua hamba-hamba-Nya yang sentiasa membantu dalam menegakkan agama-Nya. Amin.

Contoh penutup 2:

Tidak lupa juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak memberi sokongan dan dorongan disamping idea-idea yang bernas pada masa saya ketandusan idea seperti Zantinita, Nurhidayati, Mohd Asri, Wei Sum dan juga mana-mana nama lagi yang mungkin terlibat. Terima kasih sekalung budi.
Contoh Penghargaan Ringkas:

Syukur kepada Tuhan sekalian alam, kerana dengan limpah kurnianya maka dapatlah saya menyiapkan Kajian Geografi Tempatan ini.

Kejayaan semua usaha ini sangat bergantung kepada sokongan dan kerjasama semua rakan-rakan terutama

Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa memberikan sokongan kepada Penerbit UTM selama ini.

Penghargaan khusus dirakamkan kepada __________________ yang telah mendidik UTM dengan jayanya selama lapan tahun sehinggalah saya mengambil alih tugas ini pada 1 November 2005.


Contoh Penghargaan Ringkas 2:

Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya, Kajian Geografi Tempatan/Kerja Kursus Sejarah dapat disiapkan tepat pada masanya. Dalam menyiapkan buku ini saya mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak.

Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. David K.Bassett, bekas Pengarah, Pusat Kajian Asia Tenggara di University of Hull, England, kerana bimbingan dan teguran yang sangat berharga semasa membuat kerja kursus ini.

Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan di Kelas 3 Olimpik yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk me.

Saya juga terhutang budi kepada Public Record Office, Kew serta Perpustakaan Tun Seri Lanang, UKM atas kerjasama yang diberi kepada penulis semasa menjalankan penyelidikan.

Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Amien kerana sanggup berkorban meluangkan masa untuk menyemak hasil kerja kursus saya ini.

Sekian, terima kasih.